Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)


Al bijna 50 jaar de ontmoetingsplaats van verzamelaars van postzegels, fiscaalzegels en postgeschiedenis van landen uit de Islamitische wereld

The Dutch Society of stamp collectors of Islamic countries
Nieuw toegevoegd : Zeppelins in Egypte ( in Artikelen)  en de

veiling


 


Wij komen vier keer per jaar in Woerden bij elkaar in clubgebouw Excelsior

 van 10:00 tot circa 14:30

In 2017 zijn de vergaderdata

25 februari, 13 mei, 2 september en 18 november.

Adres : Singel 45A,  3442 AL Woerden,  tel.: 0348 – 4187 70

Op onze bijeenkomsten is er gelegenheid tot ruilen, kopen en uitwisseling van kennis. 
Er is een veiling met een ruime sortering aan materiaal uit de verschillende gebieden en ... er worden regelmatig voordrachten gehouden over onderwerpen uit ons verzamelgebied. Er is een rondzenddienst met boekjes van - wanneer mogelijk - een beperkt gebied; deze is natuurlijk afhankelijk van het aanbod van rondzendboekjes


De vereniging heeft een
bibliotheek met (hand)boeken en publikaties over de filatelie van ons verzamelgebied.  Deze werken kunnen worden geleend door leden van onze vereniging. Een overzicht van de beschikbare titels is verkrijgbaar bij onze bibliothecaris (zie bij bestuur voor de contactgegevens).

Daarnaast wordt een aantal keer per jaar het tijdschrift Al Barid uitgegeven met artikelen over deze verzamelgebieden. Momenteel komt Al Barid drie tot vier keer per jaar uit.

Onze vier keer per jaar verschijnende Nieuwsbrief met o.a. de agenda voor de komende bijeenkomst bevat ook een rubriek Vraag en Aanbod waarin leden de door hen gezochte of aangeboden literatuur, postzegels, poststukken etc. kunnen aangeven.

  

UTNODIGING

tot het bijwonen van onze vergadering, tevens ruilbijeenkomst en veiling op:

 

zaterdag 25 FEBRUARI 2017

 

 

in  het clubgebouw van Fanfarecorps Excelsior, Singel 45 A, vlakbij het station. De zaal is open vanaf  9:30 uur; aanvang vergadering ca 12:00 uur. De zaal is beschikbaar tot ca 15:00 uur. 

 

Agenda ledenvergadering:

 

1.    Opening vergadering

2.    Verslag van de bijeenkomst op 10 december 2016

3.    Aanmelden extra agenda punten

4.    Ingekomen / uitgegane stukken

5.    Mededelingen waaronder Filateliebeurs en bijzondere uitgave van Al-Barid over de  Hedjaz- spoorlijn.

6.    Jaarverslag secretaris

7.    Jaarverslag commissaris veiling en rondzendverkeer

8.    Jaarverslag redactie Al-Barid

9.    Jaarverslag penningmeester

10.Jaarverslag bibliotheek

11.Verslag kascontrolecommissie

12.Goedkeuring jaarstukken 2016

13.Vaststellen begroting 2017 en contributie 2017, 2018 en 2019. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met € 2,50 voor de duur van 2 jaar.

14.Benoeming nieuwe bestuurleden: Aftredend zijn de heren Th. Hooft (voorzitter) en F. Bruining (penningmeester); beiden stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen (door minstens 5 leden ondertekend) bij de secretaris worden ingediend door schriftelijke opgave; uiterlijk één week voor de vergade-ring. Naast deze beide functies zijn voortijdig aftredend: de secretaris W. Poppelaars (zo snel mogelijk) en de redacteur K. Bibo.

15.Benoeming 2 nieuwe leden en 1 reservelid kascontrolecommissie.

16.Al-Barid in ontwikkeling

17.Rondvraag

18.Afsluiting

 

Tijdens de bijeenkomsten:

·       Heeft u de mogelijkheid iets aan uw medeleden te laten zien, een brief, een serie, albumbladen. In de zaal zijn daarvoor kaders beschikbaar.

·       Kunt u iets presenteren, een paar foto’s of een voordracht. Wij brengen graag computer en beamer mee. Graag vooraf even kortsluiten met Theo Hooft.

·       Kunt u kleine spullen, al of niet binnen het Al Barid verzamelgebied, verkopen tegen een vaste prijs in de Big Bazar.

 

Oproepen !:

Graag herinneren we u er aan een update door te geven van uw verzamelgebieden (dat hoeft zich niet te beperken tot de islamitische wereld !) en een lijst met  literatuur uit de eigen bibliotheek ; info naar wim.poppelaars@hotmail.com .

 

De volgende bijeenkomsten:

Alle bijeenkomsten worden in het clubhuis van Fanfarecorps Excelsior te Woerden gehouden.

In 2017 worden de verdere bijeenkomsten gehouden op: 13 mei, 2 september en 18 november. Actuele informatie is te vinden op de web-site www.pv-al-barid.com.


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configureer deze downloadwidget

Configureer deze downloadwidget

 

Leuk vinden
Leuk vinden
Leuk vinden