Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

Verslag ledenvergadering FCIW/Al Barid
d.d. 30 november 2019, Woerden

Aanwezig:
• Poppelaars, Leever, van der Ven, Koopman, van Elzelingen, Kaplanian, Breunesse,

Moorer, van Ast, Hooft, Walschots, van der Vliet, Bibo, Belonje, Blok, Bruining,
Jansen, de Haan, van Es (deels), Spaans, van Zellem

• Met kennisgeving afwezig: Strengholt (in Cairo).

Speciaal:
• Uitreiking KNBF bondsspeld aan Toon Jansen door Hr Hans Kraaibeek, voorzitter KNBF
• Uitreiking Oorkonde 50 jarig bestaan aan FCIW door Hr Hans Kraaibeek, voorzitter

KNBF

Vergadering;
1) Opening

a) Welkom nieuw lid Jan Walschots
b) Welkom bondsvoorzitter

2) Notulen september 2019: goedgekeurd zonder wijzigingen, met dank aan de
secretaris.

3) Bestuursmededelingen: zie contributie.
4) Speciale editie Al Barid. Een trotse Ser van der Ven licht de ontstaansgeschiedenis

van het jubileumnummer toe en bedankt al diegenen die een bijdrage leverden. Ser
handigt vervolgens het eerste exemplaar over aan de KNBF voorzitter Hans
Kraaibeek.

5) Website FCIW: Er wordt dringend nog een content-manager gezocht. Voor meer
informatie: Jos Strengholt. Pieter de Haan biedt zijn diensten aan bij het om en
overzetten van formats.

6) Beurzen: Er gaat in 2020 deelgenomen worden aan
a) Filatelie Hilversum

1. Aanvoer: Theo Hooft (heeft standmateriaal nu)
2. Zaterdag 25 januari: Jan Blok
3. Zondag 26 januari: Rien van Est
4. Afvoer: 26 januari: Folkert Bruining

b) Hertogpost, Den Bosch
1. Aanvoer: Folkert Bruining
2. Donderdag 19 maart: Toon Jansen & Folkert Bruining
3. Vrijdag 20 maart: Pieter de Haan
4. Zaterdag 21 maart: Theo Hooft
5. Afvoer: Theo Hooft

7) De contributie voor 2020 bedraagt € 25,-. De leden wordt verzocht deze nog voor de
jaarwisseling over te maken.

8) Rondvraag:
a) Afstemming data bijeenkomsten: een algemeen verzoek om bij het plannen

van de data voor 2021 zorgvuldig naar overlap met andere verenigingen te
kijken en zo snel (voor april 2020) mogelijk data vast te leggen.

b) Bericht van Tom van Es dat Andreas Birken, vicevoorzitter van de ARGOS is
overleden. De heer Birken heeft, internationaal, zeer veel betekend voor de
filatelie.

c) De secretaris wordt verzocht een up to date ledenlijst per mail toe testuren
(onder AVG voorwaarden), en enkele geprinte exemplaren op 22 februari mee
te nemen.

Na de ‘reguliere’ vergadering nog:

Quiz
De inmiddels vermaarde quiz o.l.v. quiz master Theo Hooft. De eerste prijs ging naar
Toon Jansen (21 punten), op de hielen gevolgd door Hans van Elzelingen en Folkert
Bruining (ex aequo 20, Folkert verliest de shoot out).

Veiling
Toon leidde voor het laatst de (zeer omvangrijke) veiling. Er werden 125 kavels geveild,
w.o. het door de KNBF geschonken stockboek met goudopdruk KNBF (kavel 125).

Overdracht commissariaat
Toon werd door de voorzitter toegesproken en bedankt voor zijn langdurige en grote
inspanning, op vele fronten, voor de vereniging. Dit vergezeld van stoffelijke blijken van
waardering. Theo wordt bij acclamatie benoemd tot zijn opvolger en zal de veiling
overnemen. Toon ‘blijft aan’ als adviseur van het bestuur.

Tot slot
De uitslag van de onderlinge tentoonstelling is:
Tentoonstelling:
1. J. van Zellem      Egypte T.P.O 73 punten
2. O. van der Vliet    Captive on an Island       70 punten
3. A. Kaplanian   First issues Jordan          66 punten         
De bijzonder feestelijke dag werd afgesloten met een borrel.

De presentatie van Theo Hooft kwam helaas tijdgebrek te vervallen (wordt gehouden in
mei).

Met dank aan Pieter de Haan voor deze notulen,
Jos Strengholt, secretaris

AL – BARD

Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld

البرید

Notulen ledenvergadering 21 september 2019 JUBILEUMVIERING FCIW-Al BARĪD Locatie: Excelsior, Singel 45a, 3442AL Woerden Aanvang: 12 uur

1. Opening vergadering door voorzitter Bruining

2. Aanwezig: Mw Breunesse, Dhr. Belonje, Blok, Van der Ven, Bruining, Leever, Hooft, Jansen, Kaplanian, Strengholt, Sangers, Van Zellem, Van Geelen, de Haan, Koopman, Julsing.

3. Afwezig met kennisgeving: Dhr Van Elzelingen, Poppelaars, Wagtendonk, Van Ast.

 4. Verslag van de bijeenkomst op 11 mei 2019 - goedgekeurd.

 5. Aanmelden extra agenda punten - heen

6. Ingekomen / uitgegane stukken Brieven van Hertogpost (verzoek om schrijvers) en KNBF (verslag bondsvergadering) zijn beschikbaar per email voor wie dat wenst.

7. Mededelingen - geen

8. Postex Jan Blok geeft zich op voor vrijdag 1 november, Jos Strengholt voor zaterdag 2 november, Pieter de Haan voor zondag 3 november. (Naast eerdere opgaven van Theo Hooft voor zondag; Avo Kaplanian voor zaterdag, en Ser van der Ven voor de vrijdag; Pieter Leever en Folkert Bruining zijn beschikbaar ‘in het algemeen’) Bruining zorgt dat materiaal op de beurs komt en wordt weggehaald.

9. Jubileumnummer Al-Barīd - aangeboden aan leden.

10. Komende nummer Al-Barīd (themabnummer) is bijna klaar - proefdruk is er!

 11. Rondvraag Van Zellem: Nummer 12 Middle East Philatelistic Bulletin is beschikbaar bij bibliotheek. En hij vraagt: Wat kost het JUbileumnummer? Antwoord: 10 euro voor leden. Kaplanian: gaan we door met uitgeven van A5-publicaties? Ja, antwoordt Bruining. ‘We willen een studieclub zijn en willen dus publiceren’. Bruining: Op de website staat een publicatie over Tanta in Egypte. We willen die website beter gebruiken; gebeurt nog te weinig. Van der Ven: Kunnen onze bijeenkomsten afgestemd worden met andere verenigingen? Strengholt: we proberen het waar we kunnen. Geeft u svp zsm door wat voor data u heeft van uw andere verenigingen. Leever: is er een reservepersoon voor de kascommissie? Bruining: Dhr. Dauwe is dat nu; die zullen we daarover opnieuw aanschrijven.

12. Ruim je Kamer op! (Presentatie door Voorzitter) Over vondsten die hij in 2006 deed. Mooie presentatie over de ambulante postdiensten en stations rond Saloniki.

 13. Brieventoernooi: Gewonnen door Toon Jansen. Die daarvoor een waardige trofee in ontvangst mocht nemen.

14. Afsluiting LUNCH van een Turkse bakker in Woerden. Dank je Sytske Breunesse voor de organsiatie

15. Veiling Olv Toon Jansen.

Notulen ledenvergadering FCIW, 11 mei 2019, Woerden

12.00 uur Vergadering

 

1. Opening: door voorzitter Theo Hooft

2. Aanwezigen: door de secretaris vermeld. Idem voor degenen die zich hebben afgemeld.

3. Notulen: februari 2019

• Aangekondigde presentie volgt komende keer

• Geen veiling deze keer, wegens gebrek aan materiaal

• Notulen verder zonder discussie aangenomen

4. Inkomende/uitgaande post: post van KNBF

5. Speech Theo Hooft: Is - aldus Bruining - voorzitter sinds februari 2002. Daarmee is hij degene die langer dan wie dan ook, voorzitter was van FCIW. Hooft doet nog een bewogen oproep aan het blijvende bestuur om de electronificering van de vereniging voort te zetten.

Verkiezing nieuwe bestuursleden:

Folkert Bruining voorgesteld als nieuwe voorzitter - en aangenomen door alle aanwezige leden.

Pieter de Haan voorgesteld als nieuwe penningmeester - en aangenomen door alle aanwezige leden.

Bruining bedankt Hooft, en onderstreept dat Hooft nauwelijks weggaat, maar dat hij voornamelijk doorgaat met andere bestuurlijke activiteiten.

6. Aanstellen nieuwe kascommissie: Nieuwe kascommissie: Sytske Breunesse en Pieter Leever.

7. Postex: 1-3 november Apeldoorn: Gaan we opnieuw doen.

Theo Hooft: zondag; Avo Kaplanian

Zaterdag: Ser van de Ven

Vrijdag: Pieter Leever en Bruining in het algemeen.

8. Voortgang ‘Special’

Ser van de Ven vertelt hoe de artikelen voor de special ongeveer klaar zijn en hoe aan opmaak wordt gewerkt. Planning nog steeds november 2019.

Vraag van Kaplanian over de toekomst: hoe gaat we verder met publicaties?

Bruining: bestuur wil graag doorgaan met om het jaar een special te doen. We willen ook blijven proberen via de website artikelen te publiceren. En verder is er niets tegen ons oude beleid van al-Barid op A5-formaat.

9. Voortgang ‘Jubileumnummer’

Secretaris: intussen 11 bijdragen. Kaplanian onderstreept nogmaals dat het eenvoudige bijdragen kunnen zijn, vooral illustratie zonder veel tekst. Strengholt: we blijven openstaan voor van alles, tot 1 juni

10. Rondvraag:

Jan van Zellem: nieuwe editie van Middle East Philatelic Bulletin beschikbaar.

Anton Jansen: svp stuur veilingmateriaal.

Pieter de Haan, onze nieuwe penningmeester: wil graag zijn email en telefoon in deze notulen, voor het geval mensen hem wensen te benaderen.

11. Sluiting

Volgende vergaderingen 21 september, 30 november.

 

Notulen vergadering Al Barid op 1 december 2018.

1.    Opening en Welkom
Om 12.20 uur begon de vergadering, nadat de meeste van de leden al een uurtje of langer met elkaar en filatelistische zaken in de weer waren geweest. Voorzitter Theo Hooft opende de vergadering met een welkomstwoord.

2.    Notulen 22 september 2018
Postex is goed verlopen. Al Baridlid Kaplanian kreeg groot goud op de tentoonstelling, daarom een applaus. Een van de leden meldt dat hij ten onrechte vermeld staat als aanwezig op Postex.

3.    Mededelingen
Geen.

4.    Filateliebeurs Hilversum 26-27 januari 2019
Voor deze beurs hebben zich verschillende leden aangemeld voor bemensing van de stand.

5.    Al Barid 50 jaar in 2019
Het werk aan de viering van het jubileum gaat gestaag door. Zo wordt er gewekt aan een special over de Sykes-Picot-overeenkomst. Het wachten is nog op sommige illustraties. Daarna wordt de tekst vastgesteld, vervolgens gaat die naar de redactie.

6.    Bestuurszaken
Kandidaten hebben zich gemeld voor de posities van voorzitter, penningmeester en redactielid. Hopelijk kan dit in de volgende vergadering ter stemming komen.

7.    Rondvraag
Vraag: hoe zit het met de continuïteit van de vereniging? Wat is er gaande om daarvoor te zorgen?
Antwoord: op de volgende vergadering komt er een overzicht van wat de vereniging gaat doen.
Vraag: heeft iemand tips voor het ontwerpen van pagina’s met postegels en tekst?
Zijn er leden die persoonlijke verhalen rond hun verzameling kunn en insturen voor Al Barid?
Antwoord: alles mag worden ingestuurd, de redactie zal e.e.a. dan bekijken. In het verleden was de animo klein. Het is geprobeerd, maar mislukte toen.
Suggestie uit de zaal: leden kunnen look direct aangeschreven worden op basis van de specialisatielijst die als vereniging wordt bijgehouden. Er wordt gewerkt aan een update van die lijst.
Vraag: Doen we iets met ons 50-jarig bestaan iets op Postex in 2019?
Antwoord: Er is nog geen antwoord, maar het wordt mooi.

8.    Sluiting


Diverse foto's van voorgaande vergaderingen. 

 


*


 

 

 

 
 


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·
 

Kaart