Al - Barid 

Filatelistische contactgroep van de Islamitische wereld (FCIW)

AL – BARD

Filatelistische Contactgroep Islamitische Wereld

البرید

Al Barid op 22 september 2018.

Vergadering, maar de bezetting is dun. Zowel voor als achter de tafel. Voor op de kop af 10 leden, achter 2 bestuursleden. Secretaris Jos Sterngholt en penningmeester Folkert Bruining afwezig, want: vertoefden in zonniger oorden. De lijst met afmeldingen, waarmee voorzitter Theo Hooft begon, was dus langer dan gebruikelijk. Niet verwonderlijk dat Theo degenen die wel de moeite genomen hadden de reis naar Woerden, naar vergaderlocatie De Speeldoos, uit verschillende hoeken en gaten van het land, prees.

Volgend jaar is een jubileumjaar, al Barid bestaat dan 50 jaar, en dat gaat gevierd worden. Theo lichtte al vast ene tipje van de sluier op. Centraal daarbij zal zeker de jubileumpublicatie staan. Onder leiding van al Barid-lid Ser v.d. Ven wordt de laatste hand gelegd aan een publicatie over Sykes-Picot. Voor wie de namen niets tot weinig zegt: dat waren de heren van Britse en Franse huize die na Wereldoorlog I met het potlood lijnen trokken op de kaart van het  het Midden-Oosten, die tot op de dag van vandaag nog de landsgrenzen van Syrië, Irak, Jordanië, de Libanon en Turkije bepalen.

Maar eerst is de eindejaarsbijeenkomst, 1 december a.s., aan de beurt. Theo schetste de indeling daarvan. Zeker is al dat er een tentoonstelling komt alsmede een kennisquiz, maar een voordracht zou ook uitstekend in die bijeenkomst passen. Theo riep hiervoor gegadigden op en had zo waar een stok gevonden voor achter de deur. Waar haalde hij die nou vandaan?  Even voordat de vergadering begon vertrokken “de Speeldozen”, een dweilorkest met De Speeldoos als verzamelpunt naar het Exercitieveld in Woerden. Daar werd de veteranendag gehouden en daar moest het orkest optreden. Als er geen spreker gevonden zou worden dan vond Theo het een goed idee om de leden de hele middag te trakteren op een concert van dit dweilorkest.  Zeven uur hoempa pa, ga daar maar aanstaan!

Met dit “ dreigement” voor ogen moet het natuurlijk mogelijk zijn om een inleider voor die middag te vinden!

Goed bericht was er voor de Postex. De bemensing voor de kraam van al Barid was rond. Goed nieuws ook met betrekking tot het brieventournooi. De eerste ronde was achter de rug en de eerste vier plaatsen waren bekend.

Onder het punt mededelingen gaf Theo het bericht door van de zustervereniging gespecialiseerd in Perzië/Iran. Voor de afwikkeling van een nalatenschap werd de deskundigheid van leden van al Barid ingeroepen. Wie voelt zich aangesproken?  De mededelingen werden besloten met een oproep. Die had betrekking op de veiling, te houden op de eindejaarsbijeenkomst. Veilingmeester Toon Jansen vindt ten minste 50 kavels nodig om de veiling te kunnen houden. Dus deed Theo een klemmend beroep om kavels aan te melden. Ook kleine kaveltjes zijn hierbij welkom. Dus het is aan de leden of de veiling, die nu wegens gebrek aan aanmeldingen niet doorging, op 1 december doorgang kan vinden.

De rondvraag was snel afgelopen met maar twee leden die hun punt wilden maken. De eerste was Ser, die iets over de laatste versie van zijn publicatie over Sykes-Picot vertelde. Van belang is het te melden dat er een veel betere balans is ontstaan tussen het historische deel en het filatelistische deel. Een balans die in een eerdere versie ontbrak. Ser deed ook nog een oproep voor illustraties. Uit de vergadering kwam naar voren dat die ook op Internet zijn te vinden, www.stampworld.com. Ten  slotte was het woord aan bibliothecaris Jan van Zellem die het nieuwste nummer van The Middle East Philatelistic Bulletin aanprees met daarin twee bijdragen van al Baridleden, t.w. Ivo Kaplanian en Folkert Bruining. In de Nieuwsrubriek schreef vorige week een buitenstaander over de vergadering van 17 februari.

Nu het verhaal van een insider, secretaris Jos Strengholt, die ook een aantal foto's toevoegde.

Jaarvergadering 17 februari 2018: heel therapeutisch

Als leden van FCIW waren we bijeen in Woerden voor de jaarlijkse ‘serieuze’ materie: we moesten de begroting voor 2018 goedkeuren, en de cijfers van 2017.  Verder moest er worden gesproken over ons verenigingsblad Al-Barid.  We besloten dat we vaker willen uitkomen, maar dan vooral digitaal.   We kampen intussen wel met wat bestuurlijke onderbezetting, maar dat had geen invloed ‘op de beursvloer’.  Poststukken en postzegels werden onderling verhandeld, en ook de veiling zorgde dat menig goed ’stuk’ in de verzamelingen kon worden geadopteerd. 


Ik ga na elke vergadering tevreden naar huis; deze keer had ik vrij veel Soedanese zegels gekocht (heb onlangs besloten dat iemand die ‘Egypte’ verzameld toch ook Soedan wel moet omarmen). Ook kon ik nogal veel gestempeld Egypte van de afgelopen jaren op de kop tikken. En ik kocht in de veiling een album vol Egypte - omdat er een kaartje van het restaurant Groppi in Heliopolis bijzat, met daarop een UPU zegel en de daarbij behorende afstempeling uit 1934.  Echt een supergoed koopje. 


En die tentoonstelling van Avo Kaplanian!  Hij had er ‘goud’ mee gewonnen op PostEx, maar liet ons nog eens genieten van zijn specialistische Hedjaz verzameling. 
Ik was niet de enige die met veel nieuw filatelistisch materiaal naar huis ging, maar voor anderen kan ik natuurlijk niet spreken.  Hopelijk zien we elkaar in mei weer in goede gezondheid voor een paar uurtjes alles vergeten en alleen aan de hobby denken! Heel therapeutisch. 


Volgende vergadering is op 19 mei, van ca 10-2 uur. Zoals altijd in Excelsior, Singel 45A, Woerden.  We hopen ook u te zien.


Jos Streng
*


Impressie van de Ledenvergadering van 18 november 2017.

Het was bepaald druk op deze laatste vergadering van het jaar 2017. Zo''n vergadering heeft altijd een feestelijk tintje en daar kwamen meer leden op af dan bij " normale"  bijeenkomsten. Het waren er goed geteld 25, 23 manen en 2 vrouwen.

Om iets over twaalf opende voorzitter Theo Hooft de vergadering. Die begon na het afsluiten van de tentoonstelling. De vergadering zelf was snel voor bij.  Er werd stil gestaan bij het overlijden van erelid Ton Zonneveld (91) en van Cees Wisseloo, de beheerder van De Speeldoos (73).

Tijdens de rondvraag ging Ser van der Ven in op de stand van zaken bij het door hem getrokken project over het Sykes-Picotverdrag. Er hebben zich al een aantal leden aangemeld voor het invullen van de onderwerpen. Niet alle onderwerpen zijn bemensd. Ser mailt op korte termijn een opgave door, waaruit zal blijken waar de lege plekken nog zitten. Afscheid werd genomen van de vorige secretaris, Wim Poppelaars. Theo bedacht hem met wat voor de vergadering op een Statenbijbel leek, maar opende je die dan kwam er een fles drank te voorschijn. Peter Moorer volgde na het sluiten van de vergadering met ene presentatie over een samenvatting van wetenschappelijk onderzoeken op filatelistisch gebied. Hoe zie je of ene postzegel, een stempel, een enveloppe echt of vals is en zijn er methoden om te achterhalen hoeveel zeldzame zegels van ene bepaald type nog in de wereld circuleren? Door Peter werden deze vragen en nog een aantal andere van een gedegen antwoord voorzien.

De tweede presentatie werd verzorgd door Ronny van Pellecom en die ging over de spoorlijn van Caïro naar Alexandrië met een aftakking naar Rosetta, bekend van de steen.  Een aantal stations, aan die lijn gelegen,  passeerden de revue met de daarbij behorende poststukken, door Ronny van een toelichting voorzien. Een interessant verhaal dat ook in de vorm van een publicatie is verschenen.

Daarna stond er een hersenbreker op het programma. Een quizz, verzorgd en gepresenteerd door Theo. 25 vragen werden er gesteld en die waren bepaald niet gemakkelijk De heren Belonje en Bruining slaagden erin 18 vragen goed te beantwoorden. Toon Jansen werd met 17 goede antwoorden derde. Prijzen waren er ook voor de tentoonstelling. In de prijzen vielen dit keer de heren Van Zellum (1), Kaplanian (2) en Jansen (3).


Na voor de foto geposeerd te hebben werd de bijeenkomst tegen 16.00 uur afgesloten. Maar voordat het zo ver was meldde de voorzitter nog iets over de Filateliebeurs 2018, die in de Dudokarena in Hilversum gehouden wordt op 27 en 28 januari a.s.Meer foto's via https://myalbum.com/album/ngYjJXhZJGZa
 


De Ledenvergadering van 2 september 2017: teleurstelling en droefenis zijn de sleutelwoorden.

Op 2 september kwamen we bijeen in Woerden in het clubhuis van Excelsior. Er waren heel wat afmeldingen, misschien door deze vroege bijeenkomst in september, misschien ook omdat er geen veiling was is het aantal aanwezige leden niet groot, 13 leden. Dat was dus droevig. Maar droeviger nog was het afscheid, het definitieve afscheid, van beheerder Cees Wisseloo van thuishonk van al Barid, De Speeldoos.

Uit het buitenland heeft voorzitter Theo Hooft het volgende laten weten: "Cees heeft ons jaren lang en altijd met veel plezier en humor geholpen als vaste barman bij onze bijeenkomsten in De Speeldoos.Wij zullen hem missen en wensen zijn familie heel veel; sterkte!"

Achter de bar staat nu Ron Vink die ons in het vervolg zal bedienen omdat Cees Wisseloo, die dat jaren  met veel plezier heeft gedaan het wegens ernstige ziekte niet meer kan doen.  Inmiddels is Cees op 10 september overleden.

Van 25 t/m 27 augustus heeft Al-Barid voor het eerst meegedaan met de beurs ‘Multilaterale’ in ‘s- Hertogenbosch. We hadden een promotiestand en er was bemensing voor.

Ons meedoen was succesvol; ons lid Oskar v.d.  Vliet won goud. Bovendien hebben we twee nieuwe leden geworven.

Onze nieuwe secretaris: Jos  Strengholt is voor het eerst aangetreden. Fijn! Een goede tijd toegewenst!

Nu maar hopen dat de oproep voor een nieuwe voorzitter ook binnenkort vruchten af zal werpen.

Ontwikkeling van  de opvolger van de al-Barid special  ‘Hedjaz’. De oorspronkelijke bedoeling was om het Sykes-Picot verdrag als voortouw te nemen, maar al gaandeweg  is dit nog ruimer gemaakt. Ser v.d. Ven heeft daarin het voortouw genomen. Ook Folkert Bruining heeft meegedacht en een inbreng gehad. Theo wil ook meedoen. Het zou fijn zijn als zich hiervoor nog een paar leden  zouden inspannen. Bij elkaar is een mooie voorzet gemaakt. Deze moet echter nog verder uitgewerkt worden. Er is vooral behoefte aan illustratiemateriaal bij dit onderwerp.  Te denken valt aan prentbriefkaarten en filatelistisch materiaal.

De Oudejaarsbijeenkomst is op 18 november.

Zoals door het bestuur is voorgesteld zal het programma zijn:

- Tentoonstelling van leden.

- Voordracht

- Quiz

- Huldiging, prijsuitreiking etc.

- Big Bazaar inrichten

- Veiling

Een dringende oproep wordt gedaan om veilingmateriaal aan te leveren!!!

Bij de veilingmeester Toon Jansen: Churchillweg 114 6707AE Wageningen tel.: 0317 414859 toon.anton@online.nl


Zie online in: The Middle East Philatelistic bulletin: www.zobbel.de  De volgende bijeenkomsten:
  Alle bijeenkomsten worden in het clubhuis van Fanfarecorps Excelsior te Woerden gehouden.
  In 2017 worden de verdere bijeenkomsten gehouden op: 18 november.
  Actuele informatie is te vinden op de web-site www.pv-al-barid.com
  Voordrachten:

Wilt u ook iets over uw verzameling vertellen? U kunt uw materiaal aanleveren voor een voordracht. De voorzitter is bereid uw materiaal om te zetten in een powerpoint-presentatie.


  Bibliotheek
  Algemeen. Indien u een boek uit de bibliotheek wilt lenen gelieve u dit per e-mail of telefonisch (0186-640130) aan de heer van Zellem door te geven. Hij stuurt u dan de literatuur toe of neemt e.e.a. bij de volgende vergadering mee. U kunt de nieuwe bibliotheeklijst per e-mail of telefonisch aanvragen. Per e-mail ontvangt u de lijst gratis.   Telefonisch besteld kunt u deze gratis op de eerstvolgende bijeenkomst in ontvangst nemen of laten opsturen voor € 1,-. De biliothecaris verzoekt de leden de boeken die ze meenemen, op de lijst te zetten! E-mailadres bibliothecaris: bibliotheekalbarid@gmail.com of gjvanzellem@gmail.com
  Ledenlijst
  Leden kunnen de ledenlijst, op verzoek, van de secretaris krijgen (per mail of telefonisch). Bovendien liggen bij de vergaderingen exemplaren van de ledenlijst op de bestuurstafel om door belangstellenden te worden meegenomen.
  Contributies
  De jaarlijkse contributie voor Al-Barid is momenteel op € 22,50 vastgesteld ; u wordt verzocht dit bedrag zo spoedig mogelijk over maken op rekening NL12INGB0000549600 / Apeldoorn t.n.v. FCIW.
  E-mail
  Er is nog een aantal leden dat de convocatie per post ontvangt. Wilt u voortaan de convocatie ook per e-mail ontvangen, geef  dan uw e-mailadres door  aan de secretaris (jos@strengholt.info) bovendien ontvangt u dan ook andere relevante berichten die bij het secretariaat binnenkomen.
  Web-site
  De vereniging heeft een website waarop u actuele informatie zoals relevante berichten, vergaderdatums en de veilinglijst kunt vinden. www.pv-al-barid.com .
  Koffie/thee tijdens de vergaderingen.
  Koffie, thee, andere dranken en tosti’s zijn tegen contante betaling aan de bar verkrijgbaar.  
  In de zaal mag niet worden gerookt.

Mutaties ledenbestand

 • Geen13 mei 2017: ledenvergadering

De vergadering van vandaag, 13 mei, was bepaald niet druk bezocht. 13 leden, inclusief het bestuur waarvan de voorzitter met kennisgeving ontbrak, zaten in de zaal van de Speeldoos in Woerden.

De ledenvergadering was in recordtempo voorbij. Maar er gebeurde wel iets heel belangrijks. Er werd een nieuwe voorzitter gekozen. Bekend was dat secretaris Wim Poppelaars ermee wilde stoppen, maar het duurde even voordat er een opvolger opstond. Dart gebeurde vandaag in de persoon van Jos Strengholt. Jos woont in Utrecht, maar daarvoor vertoefde hij langjarig in Caïro.

Utieraard werd Wim bedankt voor de diensten die hij  gedurende vele jaren aan de vereniging al Barid geleverd heeft.

Gelukkig was er nog een veiling, die enige tijd vergde. Anders was deze bijeenkomst wel helemaal snel voorbij.

Nog een ander belangrijk punt deze morgen was dat beheerder van De Speeldoos, Cees Wisseloo, verstek moest laten gaan, vanwege een spoedopname in het ziekenhuis. Neef Ron Vink nam de de honneurs waar. Hij kon om 12.45 uur de zaak afsluiten. Meer sfeerbeelden van deze vergadering.

Zie:  https://www.myalbum.com/album/fBdKCcLZujj5


Jaarvergadering.

“Time flies”.  Dat is maar al te waar. Zo begint het verenigingsjaar 2016 en binnen een mum van tijd als het ware eindigt het ook weer. Voor Al Barid gebeurde dat afgelopen zaterdag, 10 december op het vaste adres in Woerden.

De Speeldoos bood weer voldoende ruimte voor een tentoonstelling, een veiling, een jaarvergadering, een quiz, de presentatie van een boekwerk en een feestelijke jaarafsluiting met het al weer traditie geworden hapje en drankje.

De opkomst was goed met 23 mannen en 2 vrouwen.

De jaarvergadering zelf ontwikkelde zich onder leiding van voorzitter Theo Hooft tot een plezierige, maar vooral een informatieve  “happening”.  

Het begon al direct met de mededeling van bibliothecaris Van Zellem dat zijn budget dit jaar nog voldoende ruimte bood voor de aanschaf van The Middle Est Philatelic Magazine. De opmerking van Sytske Breunesse dat een mailbericht van haar met “Alawieten” in de kop niet bij de geadresseerde aankwam maar verwijderd werd leidde tot reacties uit de vergadering dat dit meer gebeurde. Dat je met andere woorden liever niet in de aanhef van dit soort berichten termen als “Arabisch”, “Palestijns” , Soennitisch of Sjiitisch “moest gebruiken. Penningmeester Folkert Bruining had dezelfde ervaringen opgedaan bij een storting via de ING.  De oorzaak  van dit ongemak ligt volgens Theo Hooft bij de Amerikaanse wetgeving. Daar worden een drietal lijsten bijgehouden van zaken die de veiligheid van en in de VS schade zouden kunnen berokkenen. Zoal in dit geval een groepsnaam. Amerikaanse instanties kijken er dan met bijzondere aandacht naar en besluiten dan om het bericht in kwestie al dan niet te verwijderen, zoals in het geval van “de Alawieten” gebeurde.

Aan het eind van de vergadering gekomen kwam voorzitter Theo Hooft nog met een tweetal mededelingen.

De eerste daarvan had betrekking op de beheerder van de Speeldoos, Cees Wisseloo. Vandaag niet aanwezig, want ernstig ziek. Namens de vereniging wenste hij Cees veel sterkte toe in de komende tijd.

De laatste mededeling had betrekking op secretaris Wim Poppelaars. Om gezondheidsredenen ziet Wim zich genoodzaakt zijn functie neer te leggen. Er moet dus een opvolger gevonden worden en dus deed Theo een klemmend beroep op de leden om zich hiervoor aan te melden.

   

Verslag van de ledenvergadering op 24 september 2016 te Woerden

 

Aanwezig: mevrouw Breunesse en de heren Ali, Belonje, Benassuli, Bibo, Blok, Bruining, Fens, Hooft, Jansen, Kaplanian, Leever, Madmoni, Moorer, Poppelaars, Sangers, Soetens, Spaans, Wagtendonk, Van Zellem, (19).

Afwezig met bericht: de heren Van Ast, Van Elzelingen, Van Es, Jansse, De Raad, Van der Ven, Van Vliet.

 

 

1.  Onderlinge tentoonstelling : ( tot ±12.00 uur):

 

Voorafgaand aan de vergadering is er materiaal tentoongesteld m.b.t. de Hedjaz spoorlijn; documentatie, post, fiscale documenten en in het bijzonder een aantal originele foto’ van de spoorlijn, aanverwante gebouwen en de opening-ceremonie voor het traject.

 

2.  Opening van de vergadering :

 

De voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder Sytske weer welkom en verwelkomt tevens als nieuw lid de heer Madmoni (inclusief bedankje voor het gebak !).

 

3.  Verslag van de vergadering van 12 december 2015 :

 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

4.  Aanmelden extra agendapunten :

 

Er worden geen extra agendapunten aangemeld.

 

5.  Ingekomen/uitgegane stukken :

 

Inkomend :

 

KNBF :

·       Nieuwsbrief & Evenementenoverzicht 068 (december), 069 (januari 2016), 070 (februari).

·       Bondsbrief 133.

·       Agenda LOG voor 2016-03-05.

 

 

Beurzen :

·       23 e Brieven, Postzegel- en Prentbriefkaartenbeurs te Gouda ; 25 en 26 maart 2016.

·       Eindejaar-beurs te Barneveld op 29 en december 2015.

 

Overig :

·       Smits Filatelie : prijslijst t/m maart 2016

·       Nederlandse Vereinging van Postzegelverzamelaars : beursdata 2016-04-23

·       De Postzegelvriend : promotiebrief

 

Uitgaand (KNBF) :

·  MOF2016 (Mutatie Opgave Formulier)

·  Paginasubsidie-aanvraag 2016

 

6.       Mededelingen :

 

·  Na deelname aan de Filateliebeurs te Hilversum zal de Postex de volgende beurs zijn waar we ons als vereniging zullen presenteren.

·  De leden die de contributie voor 2016 (en deels 2015) nog niet betaald hebben, worden vriendelijk gevraagd dit alsnog te doen !

·  Onze barman Kees van de Speeldoos wordt hartelijk bedankt voor het maken van de nieuwe kaders !

·  Door de KNBF is een tentoonstellingklasse prentbriefkaarten geïntroduceerd.

·  Er is een beleidplan door de KNBF gepresenteerd t.a.v. communicatie (ook naar de jeugd) en de dienstverlening (bibliotheek, etc.)

 

7.  Jaarverslag secretaris :

 

Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

8. Jaarverslag commissaris veiling en rondzendverkeer :

 

Het resultaat van de decemberveiling was geen 10% van het totaalbedrag t.g.v. kavels die door Al-Barid in eigendom geveild werden. Bij de rondzendingen is de opbrengst minder dan 10% t.g.v. 5%-afdracht bij deelnemer-verkoop boven de €100,-. Verslag wordt daarop goedgekeurd.

 

9. Jaarverslag redactie :

 

Het jaarverslag wordt goedgekeurd. De redacteur merkt wel op dat hij uiterlijk eind 2016 zijn redacteurschap neer zal leggen; versterking is dus gevraagd !

 

10. Jaarverslag penningmeester :

·  Aangegeven wordt dat het bestuur op maatregelen zint om de dalende trend en het negatieve resultaat te keren; dit kan o.a. door het lidmaatschap van de Bond op te zeggen. Dit laatste zal als voornemen bij ongewijzigd beleid in het LOG bekend gemaakt worden.

·  De porto-kosten zijn hoog; overwogen wordt om een toeslag voor verzending per post te gaan vragen.

·  Het voordeel van de paginasubsidie voor het verenigingblad valt voor (de veelal kleinere) gespecialiseerde verenigingen grotendeels weg nu alle verenigingen hiervoor in aanmerking komen.

·  Een toelichting op de begroting zal onder agendapunt 14 gegeven worden.

Het verslag wordt hierop goedgekeurd.

 

11.  Jaarverslag bibliotheek :

Het verslag wordt goedgekeurd. De bibliothecaris merkt op dat er een nieuw boek t.a.v. de Hedjaz-spoorlijn is toegevoegd aan het bestand.

 

12. Verslag kascontrôlecommissie :

Namens de kascontrôlecommissie verklaart de heer Moorer dat het gevoerde beleid in orde bevonden is. De vergadering stemt daarop in met de door hem voorgestelde dechargering van het bestuur.

 

13. Goedkeuring jaarstukken :

Alle jaarstukken zijn hiermee goedgekeurd.

 

14. Vaststellen begroting 2016 en contributie 2017 :

· In de begroting zal de zaalhuur van €300,- gecorrigeerd worden naar €330,- i.v.m. kosten van de eindejaar-borrel.

· Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 niet te verhogen; deze blijft derhalve op €22,50 staan. Het voorstel wordt door de leden overgenomen.

 

15. Presentatie over de Hedjaz-spoorlijn:

Toon Jansen geeft een korte toelichting op foto-materiaal van de Hedjaz-spoorlijn dat hij via ex Al-Barid lid dhr. Ruitenberg in zijn bezit heeft gekregen. Dit wordt ondersteund door materiaal dat de heren Kaplanian en Leever hebben ingebracht. De foto’s zijn in 1906 gemaakt door een Duitse ingenieur. De Hedjaz-spoorlijn werd aangelegd om pelgrims naar Mekka te kunnen brengen als alternatief voor een voetreis van 30 tot 40 dagen die 1 op de 5 niet overleefden ! Daarnaast was er natuurlijk ook een militair strategisch doel. De spoorlijn is in 1908 gerealiseerd tot in Medina; daarna is er geen vervolg meer op gekomen. De spoorlijn werd ook wel het ezelinnetje (= geliefkoosd object) van de Sultan genoemd.

 

16. Benoeming nieuwe bestuurleden:

Aftredend is de heer A.J. Jansen (commissaris rondzendingen en veiling). Hij stelt zich herkiesbaar met de opmerking dat er tussentijds iemand bereid is om de functie over te nemen ! De heer Jansen wordt door de leden herbenoemd.

 

17. Benoeming nieuwe leden kascontrôlecommissie:

De kascontrôlecommissie voor 2016 zal bestaan uit de heren Moorer en Belonje; een reservelid is nog niet beschikbaar.

 

18. Rondvraag:

· Een lid vraagt of het  verenigingblad digitaal verzonden kan worden om de kosten te drukken. De voorzitter antwoord dat, zolang de voorkeur van de leden uit blijft gaan naar een gedrukte versie, dit gehonoreerd zal worden.

· Een lid merkt op graag de vermelding van veilingresultaten zo te houden als het de afge-lopen keer gedaan is.

· Een lid merkt op dat bij overmaking van de contributie graag ook het jaar van contributie in de omschrijving te vermelden om de administratie voor de penning-meester te vereenvoudigen ! Tevens vraagt hij of, als subsidie, het mogelijk is dat het bestuur bij ambassades van de rijkere golfstaten een ‘culturele bijdrage’ te vraagt ?

· Dhr. Blok meldt dat er tussen 1 en 6 mei een rondreis over de West-Bank te maken is !

 

19. Veiling:

Aansluitend worden door veilingmeester Toon Jansen 76 kavels ter veilig gebracht.

 

20. Afsluiting:

Circa 14:00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 Configureer deze downloadwidget

Configureer deze downloadwidget